Autor Societat
14 Maig 2019 a 15:00

Els contractes de lloguer inclouran obligatòriament fotografies o vídeos

Sobre l’estat dels pisos

Nova llei arrendaments. Canvis als lloguer// Autor: Conselleria Justicia

Nova llei arrendaments. Canvis als lloguer// Autor: Conselleria Justicia

Els contractes del lloguer seran més garantistes tant per als arrendadors com per als arrendataris. El Codi civil de Catalunya inclourà l’obligatorietat de documentar l’estat dels pisos amb vídeos o fotografies per evitar litigis innecessaris i proporcionar més seguretat jurídica per a ambdues parts. En els contractes de lloguer també hi haurà de constar la superfície habitable, els accessoris com calefacció o aire condicionat i, si es tracta d’un pis moblat, un inventari complet. La norma preveurà que, abans de signar, els futurs inquilins puguin esmenar tant la descripció de l’immoble com l’inventari.
Amb aquesta mesura, d’una banda, els llogaters recuperaran les fiances sense haver d’afrontar reclamacions per danys que no hagin provocat. De l’altra, si és el cas, els propietaris podran constatar els desperfectes causats al seu immoble durant la vigència del contracte i rescabalar-ne el valor. Així, la nova regulació dels arrendaments urbans reduirà el nombre de disputes i la seva judicialització.
Resoldre les diferències sense passar pels jutjats
En els casos de falta d’acord entre les parts, la llei dels lloguers potenciarà la mediació i altres fórmules extrajudicials per resoldre les diferències entre els propietaris i els inquilins. La resolució extrajudicial de conflictes és més ràpida, econòmica i efectiva que els processos judicials.
Obrir la porta a la limitació del preu del lloguer
 
El projecte de llei també facultarà el departament competent en matèria d’habitatge perquè pugui limitar el preu del lloguer, ja sigui directament o donant als ajuntaments la capacitat per fer-ho.
Durada mínima dels contractes d’entre sis i deu anys
La norma establirà que la durada mínima dels lloguers d’habitatges a Catalunya se situï en una forquilla d’entre els sis i els deu anys. En el cas del lloguer d’un immoble d’un arrendador particular, la durada mínima del contracte serà inferior a la dels pisos o cases que pertanyin a societats mercantils que es dediquin o participin al negoci immobiliari.
La llei impedirà l’avançament de tres mensualitats per llogar un pis
 
El marc legal actual estableix que el propietari d’un pis pot exigir l’avançament de tres mensualitats al llogater com a fiança, dipòsit i aval bancari com a condició per a l’arrendament. El Govern ho considera excessiu i reduirà el nombre de mensualitats. En relació amb el dret d’adquisició preferent de l’inquilí en cas de venda de l’habitatge, la regulació espanyola permet que els inquilins hi renunciïn. Molts llogaters ho fan obligats per clàusules incloses d’ofici en els contractes d’arrendament. En canvi, la llei catalana suprimirà aquesta possibilitat i deixarà sense efecte totes les clàusules de renúncia incloses en els contractes signats a partir de la seva entrada en vigor.
Més enllà del Reial decret llei del govern espanyol
La llei catalana d’arrendaments superarà les millores del Reial decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, convalidat el 3 d’abril per la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, i que modifica la Llei d’arrendaments urbans espanyola (LAU).
El dret civil català ja regula una part dels arrendaments
 
A Catalunya, només s’aplica el dret civil espanyol subsidiàriament; és a dir, en els casos que no estan previstos ni resolts pel Codi civil de Catalunya, que és la norma d’aplicació principal. Com que, fins ara, el Parlament de Catalunya no havia regulat l’arrendament de finques urbanes, el marc de referència actual és la LAU.
El projecte de llei que prepara el Departament de Justícia incorporarà la regulació del lloguer d’habitatges al llibre sisè del Codi civil de Catalunya, dedicat a les obligacions i els contractes, i que ja estableix les normes relatives a la compravenda i els arrendaments rústics, amb la finalitat de preservació del patrimoni natural, per a pastures i la masoveria urbana.
 
Estabilitzar el mercat i evitar els abusos
L’objectiu d’aquesta norma és exercir la competència exclusiva en matèria de dret civil per garantir els drets de les persones i contribuir a l’accés a l’habitatge i fer-lo compatible amb els serveis turístics i l’activitat de les societats dedicades al negoci immobiliari. Es tracta d’evitar abusos com l’augment desproporcionat del cost del lloguer al cap de només tres anys de contracte, que contribueixen a l’expulsió del veïnat i a l’ús no residencial dels immobles. L’estabilització del mercat ha de servir per reduir la diferència entre l’increment accelerat del preu del lloguer i l’estancament dels salaris.
Switch to mobile version