Autor Articles i estudis
3 Març 2018 a 15:00

Per què associar-se a un Club de Consum Col·laboratiu?

fira sant galderic

Quan contemples la possibilitat d’entrar en un Club de Consum Col·laboratiu on tots els actors esperen sortir guanyant és molt important el win-win.
Així, en el moment de prendre la decisió d’associar-és important saber qui són els proveïdors. Hi ha moltes persones que “fan coses” generalment artesanals com sabons, complements de vestir, etc., però també hi ha molts productors i petits empresaris que estant en un estat més avançat són “invisibles” per a la majoria de consumidors, a causa que per la seva dimensió empresarial, no tenen plataformes de venda ni xarxes socials. I és que mantenir un local obert al públic, un web, etc., exigeix ​​una inversió i costos de manteniment importants.
Però tots aquests petits productors també són consumidors i per això poden associar-se al Club de Consum Col·laboratiu i aprofitar-se millor que ningú del seu funcionament ja que a més de “guanyar comprant” també poden “guanyar venent”.
Però tots els Clubs de Consum Col·laboratiu tenen aquesta filosofia?
Penso que no. És més, crec que en molts casos els Clubs de Consum Col·laboratiu són ideats per persones o grups empresarials amb l’única finalitat de crear un nou canal que els ajudi a mantenir les seves vendes.
Això no obstant, buscant es troben Clubs de Consum Col·laboratiu on els beneficiats són sempre els components de la societat civil.
I, quan entres en aquest món econòmic, descobreixes que hi ha empreses, cooperatives, fundacions i persones que, silenciosament, treballen en aquest sentit. Així, des del sector financer fins a empreses o subjectes que desenvolupen activitats en el primari i en serveis, troben “solucions diferents” però molt més col·laboratives a les habituals i conegudes.
Posem l’exemple del sector de la llet. Els productors, sovint, cobren la llet per sota del preu del seu cost. Per què? El nombre d’empreses compradores és reduït i la llet és un producte perible que en 24-48 hores es considera no apta per al consum. En el cas de negar-se a vendre-la, aquestes empreses comercialitzadores la importen d’un altre país comunitari. A causa d’aquesta problemàtica, hi ha grups de productors que s’han associat en cooperatives i venen directament “la seva llet” però no sense grans dificultats en la seva comercialització. Qualsevol de nosaltres sap el preu a què compra un litre de llet i probablement gairebé ningú sap al preu al que l’hi paguen al productor. Jo us ho dic, poc més de 30 cèntims d’euro.
Amb aquest exemple, vull salvar una de les principals reticències dels consumidors a associar-se a un Club de Consum Col·laboratiu: No veiem els avantatges socials que acompanyen els avantatges econòmics d’efectuar les compres mitjançant el Club de Consum col·lectiu.
Una d’aquestes iniciatives és WINCONSUMING, un Club de Consum Col·laboratiu que en aquests moments es troba en fase de pre-llançament i del que qualsevol persona pot convertir-se en accionista (no imprescindible) per 250 euros. La inscripció a aquest Club com a associat és gratuïta fins al proper 31 de Març.
Punxa en el següent enllaç
https: www.winconsuming.com/cd/JO49436MUpara poder associar-te i, per accedir a tota la informació del Club de compres Col·laboratiu punxa sobre el logo.

Pots seguir-nos a Facebook. https://www.facebook.com/Grup-de-consum-collaboratiu-540210363028164 i a
Linkeden:  https://www.linkedin.com/company/11488073/admin/updates/

Cuando contemplas la posibilidad de entrar en un Club de Consumo Colaborativo donde todos los actores esperan salir ganando es muy importante el win-win.

Así, en el momento de tomar la decisión de asociarse es importante saber quiénes son los proveedores. Hay muchas personas que “hacen cosas” generalmente artesanales como jabones, complementos de vestir, etc., pero también hay muchos productores y pequeños empresarios que estando en un status más avanzado son “invisibles” para la mayoría de consumidores, debido a que por su dimensión empresarial, no tienen plataformas de venta ni redes sociales. Y es que mantener un local abierto al público, una web, etc., exige una inversión y costes de mantenimiento importantes.

Pero todos esos pequeños productores también son consumidores y por ello pueden asociarse al Club de Consumo Colaborativo y aprovecharse mejor que nadie de su funcionamiento pues además de “ganar comprando” también pueden “ganar vendiendo”.

¿Pero todos los Clubs de Consumo Colaborativo tienen esa filosofia?

Pienso que no. Es más, creo que en muchos casos los Clubs de Consumo Colaborativo son ideados por personas o grupos empresariales con el único fin de crear un nuevo canal que les ayude a mantener sus ventas.

No obstante, buscando se encuentran Clubs de Consumo Colaborativo donde los beneficiados son siempre los componentes de la sociedad civil.

Y, cuando entras en ese mundo económico, descubres que hay empresas, cooperativas, fundaciones y personas que, silenciosamente, vienen trabajando en ese sentido. Así, desde el sector financiero hasta empresas o sujetos que desarrollan actividades en el primario y en servicios, encuentran “soluciones diferentes” pero mucho más colaborativas a las habituales y conocidas.

Pongamos el ejemplo del sector de la leche. Los productores, a menudo, cobran la leche por debajo del precio de su coste. ¿Por qué? El número de empresas compradoras es reducido y la leche es un producto perecedera que en 24-48 horas se considera no apta para el consumo. En el caso de negarse a venderla, esas empresas comercializadoras la importan de otro país comunitario. Debido a esta problematica, existen grupos de productores que se han asociado en cooperativas y venden directamente “su leche” pero no sin  grandes dificultades en su comercialización. Cualquiera de nosotros sabe el precio al que compra un litro de leche y probablemente casi nadie sabe al precio al que se lo pagan al productor. Yo os lo digo, poco más de 30 centimos de euro.

Con este ejemplo, quiero salvar una de las principales reticencias de los consumidores a asociarse a un Club de Consumo Colaborativo: No vemos las ventajas sociales que acompañan a las ventajas económicas de efectuar las compras mediante el Club de Consumo Colectivo.

Una de esas iniciativas es WINCONSUMING, un Club de Consumo Colaborativo que en estos momentos se encuentra en fase de pre-lanzamiento y del que cualquier persona puede convertirse en accionista (no imprescindible) por 250 euros. La inscripción a ese Club como asociado es gratuita hasta el próximo 31 de Marzo.

Pincha en el siguiente enlace

https: www.winconsuming.com/cd/JO49436MUpara poder asociarte y, para acceder a toda la información del Club de compras Colaborativo pincha sobre el logo.

Puedes seguir-nos en https://www.facebook.com/Grup-de-consum-collaboratiu-540210363028164/ y en

Linkeden:  https://www.linkedin.com/company/11488073/admin/updates/

Switch to mobile version