Autor Economia
7 Novembre 2017 a 15:00

PIMEC celebra la nova Llei de Contractes del Sector Públic

Millora l’accés de la pime a la compra pública

Contractes Programa

Contractes Programa

PIMEC celebra la recent aprovació al Congrés dels Diputats de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, ja que incorpora millores que faciliten l’accés de la pime a la compra pública.

Els principals aspectes sobre els quals ha incidit PIMEC a través de les esmenes presentades als grups parlamentaris, i que finalment han quedat recollides a la Llei aprovada són les següents:

S’incorpora, com a objecte i finalitat de la Llei, el fet de facilitar l’accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses.

Augmenta el nombre de contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. Es modifiquen a la baixa els llindars per a poder accedir al recurs especial en matèria de contractació. El valor estimat per a contractes d’obres passa de 5.225.000 euros a 3.000.000 euros. El valor estimat per a contractes de subministrament i serveis es fixa en més de 100.000 euros (abans era de 209.000 euros i de 135.000 euros en funció de diverses tipologies i categories).

Es legitima explícitament a les organitzacions empresarials sectorials representatives dels interessos dels afectats, per a poder presentar un recurs especial en matèria de contractació.

Quan s’imposin al recurrent caucions o garanties per a respondre davant de possibles perjudicis derivats de la interposició del recurs, aquestes hauran d’estar subjectes al principi de proporcionalitat i tenir en compte el subjecte i l’objecte afectats

El fet de designar un responsable del contracte per part dels organismes de contractació passa de ser potestatiu a ser obligatori.

Per intentar evitar l’adjudicació a empreses pantalla o simples gestores del contracte principal que després subcontracten, augmenten les exigències als licitadors en relació als compromisos de dedicació o adscripció de mitjans personals o materials a l’execució del contracte.

S’incorporen alguns criteris que atenuen les exigències de classificació per a contractes d’obra.

S’estableix com a norma general la divisió en lots dels contractes i com a excepcional i amb necessitat de justificació la no divisió dels mateixos.

El deure de confidencialitat no podrà ser excusa per establir restriccions a la divulgació de parts no confidencials dels contractes celebrats, tals com la liquidació, els terminis finals d’execució de l’obra, les empreses amb les que s’ha contractat i subcontractat, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte.

S’estableix com a base dels criteris d’adjudicació del contracte la millor relació qualitat preu.

S’aprofundeix en les mesures per evitar que ofertes anormalment baixes, fonamentades en preus inferiors als del mercat i incompliment de la normativa laboral i mediambientals, resultin les adjudicades.

S’elimina la potestat per part de l’administració del fet de de fixar un termini de més de 30 dies per aprovar les certificacions d’obra o els documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte en relació als bens entregats o serveis prestats, a partir d’acords expressos inclosos al contracte o a algun dels documents que regeixen la licitació,

S’estableix la possibilitat que l’organisme de contractació pugui preveure en els plecs de clàusules administratives el pagament directe al subcontractat.

El termini de cobrament dels subcontractats no podrà ser més desfavorable que els previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

L’administració haurà de comprovar l’estricte compliment dels pagaments que els contractistes adjudicataris dels contractes públics han de fer als seus subcontractats o subministradors que participin en els mateixos en els contractes d’obres i de serveis el valor estimat dels quals superi els 5 milions d’euros i en els que l’import de la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte. Per la resta de contractes, l’administració en podrà fer la comprovació de forma potestativa.

PIMEC, que en els darrers mesos ha estat treballant amb els diferents grups parlamentaris en la formulació d’esmenes sobre el text presentat inicialment pel govern, es mostra satisfeta ja que com a organització empresarial més representativa de Catalunya, consolida la seva capacitat d’interlocució amb els diferents partits polítics per incidir en la defensa dels interessos de les micro, petites i mitjanes empreses.

Switch to mobile version