Autor Societat
20 Setembre 2017 a 15:00

Subvencions 2017 per a la millora de la competitivitat del comerç, l’artesania i la moda

Obert el termini per sol·licitar-les

 

Rebaixes Comerç

Rebaixes Comerç // Foto: Joan Murcia

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Direcció General de Comerç, ha obert el termini per acollir-se als ajuts per a la millora de la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i moda. Es tracta de la segona convocatòria d’ajuts, que juntament amb els incentius publicats el passat mes d’abril, completen el programa de subvencions del CCAM per al 2017, dotat amb 8,5 milions d’euros.
Aquesta nova convocatòria —que s’adreça a empreses individuals, associades o agrupades de comerç i del sector de l’artesania i la moda— inclou 4 línies d’incentius: la de participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya; la de transformació digital; el programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments; i el de la promoció i comercialització dels productes artesans. El termini per presentar sol·licituds als incentius finalitzarà el 18 d’octubre de 2017.
Amb l’objectiu de facilitar els tràmits i informar del procés per acollir-se, el CCAM ha previst presentacions al llarg del mes de setembre arreu del territori. Demà dimarts, 19 de setembre, estan previstes presentacions a Barcelona (9.30h i 11h, al Centre Artesania Catalunya), i a Manresa (15h. als serveis territorials d’Empresa i Coneixement a la Catalunya Central).
El proper divendres, 22 de setembre, es farà la sessió informativa a Girona (9.30h als Serveis territorials d’Empresa i Coneixement a Girona), el dimarts, 26 de setembre tindrà lloc la presentació a Tarragona (13:30h, als Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Tarragona); el dimecres, 27 de setembre a Tortosa (15h Delegació del Govern, Palau Abària); i el dijous, 28 de setembre a Lleida (13h als Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Lleida). La inscripció a les jornades informatives està disponible al següent enllaç.
2a convocatòria Incentius al Comerç, als Serveis, a l’Artesania i a la Moda 2017
La segona convocatòria d’ajuts, que s’obre avui, inclou 4 línies de subvenció:
 1. Programa per la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya
L’objectiu és promoure la participació en fires d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes. Els beneficiaris d’aquesta línia són empreses de comerç, serveis i moda i l’objecte de subvenció és la participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d’Activitats Firals durant l’any 2017.
Per acollir-se a l’ajut, la inversió mínima subvencionable, per la totalitat de les despeses ha de ser 1.000 euros, sent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim de 500 euros. D’altra banda, l’activitat firal ha d’estar inscrita al Calendari de Fires de Catalunya 2017 del Departament d’Empresa i Coneixement. La quantia de la subvenció és fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros. Entre les despeses subvencionables es contempla la contractació de l’espai i de l’estand, el lloguer de mobiliari i assegurances; despeses de muntatge, o retolació i publicitat en mitjans de comunicació.
 1. Programa per a la transformació digital
L’objectiu motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potenciï la omnicanalitat, creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra del clients. Es poden acollir a aquest ajut les empreses de comerç, serveis, artesania i moda per projectes que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits:
  1. Presència a internet: crear una pàgina web presencial amb l’objectiu de donar a conèixer l’empresa i els seus productes o serveis a la xarxa. L’ajut cobrirà fins el 50% de les despeses, amb un màxim de 500 euros.
  2. Xarxes socials: alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials. La línia cobrirà fins el 50%, amb un màxim de 3.000 euros.
  3. Comerç electrònic: crear la botiga online a partir d’un establiment físic. La línia cobrirà fins el 50%, amb un màxim de 3.000 euros.
  4. Màrqueting digital: promocionar i comunicar a nivell online amb l’objectiu d’incrementar vendes, fidelitzar clients, crear marca, etc. La línia cobrirà fins el 50%, amb un màxim de 3.000 euros.
  5. Digitalització de l’establiment a peu de carrer: dotar a l’establiment físic de tecnologies digitals per aconseguir un avantatge competitiu. L’ajut cobrirà fins el 50%, amb un màxim de 6.000,00 euros
Per acollir-se a línia l’empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. També és necessari que els projectes a subvencionar es duguin a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència; que el projecte estigui operatiu abans del 31 de desembre de 2017, i que les solucions tecnològiques que ho requereixin han d’estar disponibles en català. La inversió mínima subvencionable és de 1.000 euros i el màxim de subvenció és de 6.000 euros.
Pel que fa a les despeses subvencionables es contempla, entre d’altres, per a la creació, disseny i posicionament de pàgines web, per a la contractació d’una empresa externa que ofereixi el servei de community management, pel posicionament web o SEO, o per a sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga.
 1. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments
L’objectiu és dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi o al casc històric i els seus eixamples i la reforma de d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals per tal de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial. Són beneficiaris d’aquesta línia les empreses de comerç, serveis, artesania i moda, amb diferents tipologies d’accions subvencionables:
  1. Per a la recuperació dels locals buits
   1. La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
   2. L’ús d’aparadors de locals tancats.
   3. La continuïtat de l’empresa comercial.
   4. L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
  1. Per a la reforma d’establiments
                       a)      La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals
                       b)      La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys.
Per acollir-se a aquesta línia, la inversió mínima subvencionable ha de ser de 2.000 euros. Com a requisits, en cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa el beneficiari ha de ser el titular del contracte corresponent. També és necessari que els establiments es destinin a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall, de promoció de l’artesania o d’impuls a la moda; i han de disposar del corresponent permís municipal. Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals. Tan sols poden ser beneficiaris de reformes de l’establiment les parades dels mercats municipals o les botigues a peu de carrer amb una antiguitat mínima de 10 anys.
La subvenció cobreix fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros i contempla, d’una banda, les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i  les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.). Per l’altra, cobreix les despeses derivades de les reformes a l’establiment (parada de mercat o botiga a peu de carrer amb antiguitat mínima de 10 anys).
 1.    Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans
L’objectiu és promoure la comercialització i internacionalització de l’artesania mitjançant la participació d’empreses artesanes en diferents vies de comercialització. Els beneficiaris d’aquest ajut són empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de Famílies d’Oficis Artesans. S’exclou expressament l’artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en el Repertori.
Són objecte de subvenció  les despeses de participació en exposicions, concursos i altres actuacions de promoció comercial o difusió destinades a millorar i diversificar la comercialització dels productes artesans de l’empresa beneficiària. La inversió mínima total de les despeses és de 1.000 euros, essent la despesa de cada actuació de 500 euros, com a mínim.
La línia cobreix fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 2.500 euros. Cobreix despeses de contractació d’espai, d’equipament, muntatge, desmuntatge, decoració, transport de mercaderies, seguretat, retolació entre d’altres, per a participació en concursos, exposicions i altres actuacions de promoció comercial o difusió.
Switch to mobile version