Autor Articles i estudis
20 Setembre 2017 a 18:00

L’splicing alternatiu, un mecanisme molt important per entendre el càncer

eduard eyres

El càncer, una de les principals causes de mort a tot el món, sorgeix arran d’errors en el cicle vital de les cèl·lules, com poden ser-ho la proliferació descontrolada o la mala reparació de l’ADN. Gràcies als avenços en les tècniques de seqüenciació del genoma, els investigadors biomèdics han aconseguit identificar mutacions genètiques freqüents en els pacients de càncer i presents en la majoria de les cèl·lules tumorals. Però no només les mutacions en l’ADN poden donar lloc a càncer. D’acord amb un estudi recent publicat a la revista Cell Reports, alteracions en el procés conegut com splicing alternatiu també poden ser detonants de la malaltia.

Les funcions cel·lulars es vehiculen a través de les proteïnes. Així, l’ADN és el llibre d’instruccions que indica a la cèl·lula quan i com ha de fabricar una determinada proteïna. La producció de proteïnes és un mecanisme altament regulat i complex: la maquinària cel·lular llegeix el fragment d’ADN que compon un gen, el transcriu a ARN i, a partir de l’ARN, fabrica les proteïnes. Tot i així, cada gen pot donar lloc a diverses molècules d’ARN diferents gràcies a l’splicing alternatiu, un mecanisme essencial per a nombrosos processos biològics i que es pot veure alterat en condicions de malaltia.

Mitjançant l’anàlisi de dades de més de 4.000 pacients de càncer provinents de l’Atles del Genoma del Càncer (TCGA Project), un equip liderat per Eduardo Eyras, professor d’investigació ICREA al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (DCEXS-UPF), ha analitzat les alteracions a l’splicing alternatiu que tenen lloc en cada un dels tumors dels pacients i ha estudiat l’impacte que aquests canvis tenen sobre la funció dels gens. Els resultats de l’estudi han revelat una pèrdua generalitzada de funcions essencials de les proteïnes i, en particular, d’aquelles funcions que també es veuen afectades per mutacions genètiques en pacients de càncer.

“Gràcies a les nostres investigacions prèvies, sabem que el tipus i l’estadi en què es troba un tumor es poden predir observant les alteracions de l’splicing alternatiu”, comenta Eyras, cap del grup de recerca en Biologia Computacional de l’ARN del Programa de Recerca en Informàtica biomèdica (GRIB), una unitat mixta de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i la UPF. I afegeix, “ara, amb aquest nou estudi, hem descobert que els canvis en el splicing alternatiu que succeeixen en càncer afecten les funcions de les proteïnes d’una manera similar a les que s’havien descrit anteriorment mitjançant mutacions genètiques.”

Aquests canvis en les funcions proteiques provoquen canvis en la morfologia i la funció de les cèl·lules, atorgant-los les característiques pròpies de les cèl·lules tumorals, com ara un elevat potencial de proliferació o la capacitat d’evitar la mort programada. D’acord amb Adam Godzik, investigador al Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Insitute i coautor de l’estudi, “Es tracta de canvis en les cèl·lules que tindrien per si sols poder oncogènic, és a dir, la capacitat de convertir una cèl·lula sana en tumoral”. Un aspecte nou de l’estudi és que aquests canvis tendeixen a donar-se en gens diferents dels que solen aparèixer mutats en càncer, i en pacients amb un baix nombre de gens mutats.

Pel que els autors conclouen, “Els canvis a l’splicing alternatiu proporcionen al càncer noves vies per les quals escapar de la fina regulació cel·lular. El seu estudi, doncs, obre noves portes a la investigació per a la cura del càncer, i poden aportar alternatives al tractament d’aquesta malaltia”.

Article de referència: Climente-González, Héctor, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik, and Eduardo Eyras. The Functional Impact of Alternative Splicing in Cancer. Cell Reports20, no. 9 (2017): 2215-2226.

Switch to mobile version