Autor Economia
3 Febrer 2017 a 10:00

CaixaBank obté el 2016 un benefici de 1.047 milions (1ª part)

Incrementa els recursos de clients un 2,5% i redueix la morositat fins al 6,9%

gonzalo gortazar jordi gual caixabank

El resultat abans d’impostos arriba als 1.538 milions (davant dels 638 milions de l’exercici 2015). El resultat net atribuït al negoci bancari i d’assegurances, excloent-ne l’activitat immobiliària i les participades, puja a 1.979 milions.

L’entitat augmenta el lideratge en banca de particulars els últims dotze mesos i assoleix una quota de penetració del 29,5% (+120 punts bàsics) i del 25,7% com a banc principal (+170 punts bàsics), segons la consultora FRS Inmark.

L’últim any, la ràtio de morositat ha baixat 103 punts bàsics, fins a situar-se en el 6,9%, reflex de la millora de la qualitat creditícia. En el mateix període, els saldos dubtosos s’han reduït en 2.346 milions.

Durant el quart trimestre del 2016, CaixaBank es va anotar la pujada més gran entre els valors de l’Ibex 35, amb un avenç del 39,62% respecte del 6,52% del selectiu espanyol.

La millora de l’eficiència i la rendibilitat s’han basat en l’elevada capacitat de generar ingressos (7.827 milions de marge brut), en la contenció i la racionalització de les despeses recurrents (-1,7%) i en les menors dotacions per a insolvències (-80,3%).

A més, durant el 2016 s’han registrat 121 milions de costos extraordinaris associats a l’acord laboral del 29 de juliol passat. El 2015, els costos extraordinaris van arribar als 543 milions per la integració de Barclays Bank, SAU i l’acord laboral.

• En un context de tipus d’interès en mínims, el marge d’interessos se situa en 4.157 milions (-4,5% en variació interanual). Des del segon trimestre del 2016, el marge d’interessos manté una tendència a l’alça, amb un increment del 3,5% el quart trimestre.

Els recursos de clients pugen a 303.895 milions (+2,5% el 2016 i +1,4% durant el trimestre). El crèdit a la clientela se situa en els 204.857 milions, un -0,8% el 2016 i -0,1% durant el trimestre, tot i que la cartera sana creix un 0,4% durantl’any i un 0,1% durant el trimestre.

• L’entitat manté la seva fortalesa en capital, amb un Common Equity Tier 1 fully loaded del 12,4%, un CET1 regulatori del 13,2% i una ràtio de capital total del 16,1%.

La millora dels indicadors de qualitat d’actiu i l’alliberament de fons per insolvències, després de desenvolupar models interns conseqüents amb la Circular 4/2016, entre d´altres, redueix les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres provisions en un 57,5%.

CaixaBank, entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir el 2016 un benefici atribuït de 1.047 milions d’euros, el que suposa un augment del 28,6 % respecte del 2015. Amb aquest resultat, CaixaBank supera els 1.000 milions de benefici per primera vegada des de l’exercici 2011.

El resultat abans d’impostos arriba fins als 1.538 milions, el que suposa un creixement del 141 % en comparació al 2015 i el resultat del negoci bancari i assegurador puja a 1.979 milions d’euros, amb una rendibilitat (ROTE) del 10,8 %.

El resultat obtingut es basa en l’evolució dels ingressos i les despeses recurrents, que permet que el marge brut es mantingui estable en 7.827 milions i el marge d’explotació arribi als 3.711 milions (+15,3 %), el menor impacte de les despeses extraordinàries respecte del 2015 (-77,7 %) i la reducció de les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres provisions (-57,5 %).

Alguns dels aspectes destacats del compte de resultats de l’exercici 2016 són els següents:

  • El marge d’interessos arriba als 4.157 milions d’euros (-4,5 %) i els ingressos per comissions se situen en els 2.090 milions (-1,2 %). En la comparativa trimestral, tots dos conceptes confirmen la millora apuntada a partir del segon trimestre del 2016: el marge d’interessos augmenta un 3,5 % respecte del trimestre anterior com a conseqüència, entre d’altres, de la baixada del cost dels dipòsits retail, i els ingressos per comissions s’incrementen un 1,6 % durant el trimestre a causa, principalment, d’una comercialització superior de fons d’inversió i assegurances no de vida.

  • Les despeses es redueixen un 1,7 %, després de l’esforç continu de racionalització i contenció de costos, la captura de sinergies després de la integració de Barclays Bank, SAU i els estalvis derivats de les prejubilacions i els acords laborals per optimitzar la plantilla.

  • Durant l’any s’han registrat 121 milions de costos extraordinaris associats a l’acord laboral del 29 de juliol passat. El 2015, els costos extraordinaris van arribar als 543 milions per la integració de Barclays Bank, SAU i l’acord laboral.

  • Aquesta evolució dels ingressos i els costos permet que la ràtio d’eficiència millori 6,3 punts percentuals durant l’any i se situï en el 52,6 %, i sense costos extraordinaris, en el 51,0 %.
  • Els guanys/pèrdues per actius i passius financers i altres se situen en 848 milions (-1,7 %), i inclouen la plusvàlua bruta de 165 milions de l’operació de Visa Europe Ltd.

  • Els ingressos de la cartera de participades se situen en els 828 milions d’euros (+43,3 %) impactats, entre d’altres, per l’increment d’ingressos de Repsol i una menor contribució de The Bank of East Asia i Inbursa, després de l’acord de permuta amb CriteriaCaixa.

  • La despesa per l’impost de societats inclou, el quart trimestre del 2016, el registre de 149 milions d’euros derivat de les modificacions introduïdes per la reforma fiscal aprovada pel Reial Decret-llei 3/2016, del 2 de desembre.

Fortalesa comercial i lideratge en banca on-line

CaixaBank té 13,8 milions de clients, 5.027 oficines i 9.479 caixers. Els últims dotze mesos, l’entitat ha consolidat el seu lideratge en banca de particulars i ha assolit una quota de penetració del 29,5 % (+120 punts bàsics) i del 25,7 % com a banc principal (+170 punts bàsics), segons la consultora FRS Inmark.

L’entitat manté el lideratge en banca on-line a Espanya, amb 5,3 milions de clients i una penetració de mercat del32,4 %, en banca mòbil, amb 3,7 milions, i en mitjans de pagament, amb 15,2 milions de targetes en circulació, amb una quota de mercat del 22,9 % per facturació.

Com en els últims exercicis, el focus comercial de l’entitat continua centrat en la captació i la vinculació de clients, el que ha permès assolir una quota en nòmines del 26 % (+107 punts bàsics el 2016), amb 857.324 nòmines captades i un total de 3,5 milions de nòmines domiciliades.

El crèdit brut a la clientela se situa en els 204.857 milions d’euros, un -0,8 % el 2016 i -0,1 % durant el trimestre, tot i que la cartera sana creix un 0,4 % durant l’any i un 0,1 % durant el trimestre.

El creixement de la cartera es basa en la sòlida millora de la nova producció en comparació amb el quart trimestre del 2015: hipotecari (+35 %), consum (+41 %) i empreses i corporatiu (+11 %).

Els recursos de clients pugen a 303.895 milions d’euros, amb un augment del 2,5 % el 2016 (+1,4 % durant el trimestre). Els recursos en balanç se situen en els 217.123 milions d’euros, amb un creixement destacat del 13,6 % de l’estalvi a la vista i una reducció del 35 % de l’estalvi a termini, després de la renovació de venciments i la intensa gestió dels marges de les operacions.

Switch to mobile version