Autor Societat
18 Setembre 2015 a 10:00

El Govern aprova el Projecte de llei per garantir la igualtat de tracte

Catalunya es situarà entre els estats més avançats en la lluita contra la discriminació

Igualtat // Imatge del web Wikimedia

Igualtat // Imatge del web Wikimedia

El Govern ha aprovat el Projecte de llei per garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació per raó de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per qualsevol altra condició social o personal. Aquesta iniciativa pretén eradicar el racisme, qualsevol forma de persecució per motius religiosos, la xenofòbia, l’homofòbia i qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Amb aquesta norma, el Govern pretén situar Catalunya entre els estats del nostre entorn que compten amb les institucions, els instruments i les tècniques jurídiques d’igualtat de tracte i no-discriminació més eficaces i avançades.

La llei té un caràcter integral, atès que abasta tot tipus de discriminació i es projecta en els diferents àmbits de la vida i la convivència. Es tracta d’un instrument normatiu eficaç que combina mesures preventives i reparadores.

El Projecte de llei estableix les garanties bàsiques que permetin assolir una protecció real i efectiva de la ciutadania, per tal que pugui gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals sense discriminació, amb independència de qualsevol circumstància personal o social. Per aconseguir-ho, el Projecte regula l’exercici del dret per part de les persones, tant físiques com jurídiques, a la no-discriminació i a la igualtat de tracte, fixa els principis que han de regir l’actuació dels poders públics en aquest àmbit, alhora que estableix els principis per prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en el sector públic i privat, d’acord amb les competències de la Generalitat.

En aquest sentit, la norma preveu la creació d’un Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació que determini els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures necessàries que previnguin, eliminin i corregeixin tota forma de discriminació per raó de les causes que estableix la Llei.

Així mateix, el text fixa la creació d’un òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, adscrit al departament de la Generalitat competent en la matèria, encarregat de protegir i promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació. Entre les seves funcions, aquest òrgan s’encarregarà de donar suport per a la tramitació de queixes o reclamacions a les persones que hagin pogut patir discriminació, constituir-se en l’òrgan de mediació o conciliació entre les parts en relació amb violacions del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació .

A més, iniciar, d’ofici o a instància de tercers, investigacions sobre l’existència de possibles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància especials, tret d’aquelles que tinguin caràcter d’infracció penal, exercir la potestat d’incoació, inspecció, instrucció i sanció, d’acord amb el règim d’infraccions i sancions que preveu aquesta Llei i  promoure l’adopció de codis de bones pràctiques en matèria de lluita contra la discriminació.

També entre les seves funcions, informar sobre el Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, així com sobre aquells plans i programes de rellevància especial en la matèria i elaborar informes i promoure estudis sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació.

Switch to mobile version