Autor Política
12 Abril 2015 a 09:00

Enguany Agricultura crearà l’Observatori de la Biodiversitat i la Xarxa de Boscos d’Evolució Natural

Trasobares durant la intervenció sobre la Moció 83/X del Parlament

Trasobares durant la intervenció sobre la Moció 83/X del Parlament // Imatge del web de la Generalitat

El passat dijous 9 d’abril, el director general de Medi natural i biodiversitat, Antoni Trasobares, va realitzar una anàlisi de l’estat actual de la gestió de la biodiversitat a Catalunya, i va anunciar que durant aquest 2015 es crearia l’Observatori de la Biodiversitat, i la Xarxa de Reserves de Boscos de l’Evolució Natural.

Trasobares va comparèixer acompanyat del director territorial, Vicenç Estanyol, del subdirector de Biodiversitat, Francesc Cano i dels experts del CTFC, del CREAF i de la pròpia direcció general de Medi Natural i Biodiversitat per tal d’informar sobre diverses qüestions.

En primer lloc, sobre l’estat de compliment de al Moció 83/X del Parlament relativa a les polítiques de conservació i gestió del medi natural; en segon lloc, sobre l’evolució de la biodiversitat a Catalunya; i finalment, sobre l’actualització de l’inventari de boscos singulars iniciat l’any 2008 i la seva ampliació amb l’establiment de la Xarxa de Reserves de Boscos d’Evolució Natural. Es preveu que un total de 154 boscos, és a dir un 71% de la superfície de l’inventari de boscos singulars, passaran a integrar-se en aquesta Xarxa.

Durant la presentació, el doctor en Ciències Biològiques, investigador i expert del CTFC i investigador associat del CREAF i l’ICO Dr. Lluís Brotons, va remarcar el comprimís del Govern amb la conservació de la biodiversitat i la gestió medi natural sota criteris de sostenibilitat ambiental, socioeconòmica i territorial, i l’aposta per un model de gestió que es fonamenta en els criteris científics i tècnics dels centres que són referents internacionals en la matèria com el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) i el CTFC (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya).

L’objectiu d’aquest model és el manteniment i conservació de la biodiversitat a Catalunya buscant la compatibilitat entre la protecció de la biodiversitat i les activitats desenvolupades al territori. Trasobares va apuntar també en relació a les queixes manifestades per algunes entitats en contra de les polítiques aplicades pel Govern en aquest àmbit que “des del Govern sempre estarem oberts al diàleg i a rebre les aportacions de tots, repeteixo, de tots els sectors, que des del rigor i el respecte se’ns vulguin fer arribar”.

1. El 84% dels acords de la Moció estan acomplerts i la resta en procés:

El 27 de febrer del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 83/X, publicada al Butlletí Oficial el 3 de març del 2014. L’anàlisi pormenoritzat dels 25 acords de la moció manifesten contràriament a les fetes per l’Institut de Medi Ambient de la UdG, el 85% dels 25 punts de la Moció s’han complert, i el 16% restant està en procés. Cal destacar que la Moció no assenyalava cap termini temporal.

Després d’un any des de l’aprovació de la moció, es pot fer balanç de les actuacions realitzades i considerar quines d’elles, a criteri del Departament, han assolit un grau de maduresa suficient com per considerar-se acomplertes:

 • S’ha potenciat el cos d’Agents Rurals (veure detall en annex)
 • S’ha garantit la vigilància efectiva de les aigües marítimes i interiors
 • S’ha presentat el Pla General de Política forestal de Catalunya (presentat i aprovat)
 • S’ha revisat la Llei  del Centre de la Propietat Forestal
 • S’ha promogut l’elaboració de projectes d’ordenació forestal en l’àmbit municipal i supramunicipal
 • S’han fet públiques les dades relatives al nombre d’expedients i subvencions atorgades a les superfícies forestals privades
 • S’està creant (2015)  la Xarxa de Boscos d’Evolució Natural amb escala de país
 • S’està actualitzant l’inventari de Boscos Singulars de Catalunya (iniciat el 2008)  i s’estan determinant les accions de protecció i de gestió necessàries per al seu manteniment
 • S’ha desenvolupat un marc favorable per a la consolidació i extensió de la custòdia del territori
 • S’ha aprovat l’Estratègia per a promoure l’aprofitament energètic de la Biomassa forestal i agrícola, que evitarà l’emissió de més de 270.000 TM de CO2 a l’atmosfera i millorarà l’estat de 25.000 ha de bosc el 2020.
 • S’ha revisat l’Ordre de Preus Públics, s’ha aprovat el Pla de Gestió dels Espais Protegits i conjuntament amb DEMO s’està treballant activament en fomentar l’ecoturisme; com a mesures que han de permetre destinar més recursos econòmics públics i privats a la gestió dels espais naturals protegits
 • S’han definit els equips humans necessaris per gestionar i vigilar el medi natural, en el marc global actual, indefugible, de restricció de plantilles.
 • S’ha exercit la responsabilitat majoritària en la planificació i gestió dels espais protegits marins de Catalunya.
 • S’està treballant en la remodelació dels òrgans gestors dels espais naturals de protecció especial.
 • S’han establert en compareixença parlamentària, les principals línies de planificació estratègica del Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya.
 • S’ha tancat el calendari de presentació i aprovació posterior de 5 Espais Naturals de protecció Especial: Alt Pirineu, Delta de l’Ebre, Ports, Montsant i Alta Garrotxa.
 • És prevista la tramitació especial del Parc Natural del Cadí Moixeró, tramitació que havia estat aturada per la Junta Rectora a rel de les respostes dels Ajuntaments implicats.
 • S’ha establert la fórmula de finançament públic-privat del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge a l’Alt Empordà.
 • Es faran públics els acords dels òrgans rectors dels espais de protecció especial, a través del portal de transparència del Govern.
 • S’ha presentat la memòria preliminar de la Llei de Biodiversitat i de Patrimoni Natural.

 2. Creació de l’Observatori de la Biodiversitat durant el 2015:

En aquest sentit Trasobares va explicar que “l’Observatori és un dels principals instruments contemplats al Pla de gestió d’espais protegits-recentment aprovat pel Govern de la Generalitat, a proposta del Departament – per avaluar sobre criteris i indicadors científics contrastats, l’evolució de la biodiversitat a Catalunya”.

Aquest observatori està integrat pels dos Departaments de la Generalitat amb competències en la matèria, les diputacions que hi vulguin participar i els centres de referència en la matèria com el CTFC, el CREAF i altres institucions com l’ICTA.

3. Agricultura crea la Xarxa de Boscos d’Evolució Natural:

En relació a l’inventari de Boscos singulars començat el 2008, i el projecte de conservació dels Boscos Madurs, Trasobares va assenyalar tres aspectes principals:

 • Criteris de selecció i inclusió dels boscos (comarcal i representativitats d’hàbitats)
 • Marc legal de protecció i desenvolupament de la regulació específica
 • Acords amb la propietat

Sobre aquest tema també es van remarcar les tres actuacions en les quals s’està treballant:

 • Creació de la Comissió tècnica dels Boscos Singulars. Durant el 2014 el Departament ha creat  la Comissió tècnica integrada per representats del DAAM, CREAF, CTFC i ICHN que vetlla perquè no es gestioni cap bosc singular sense una avaluació tècnica prèvia (gestió silvícola ideal o evolució natural , segons el cas)
 • Actualització de l’Inventari de Boscos singulars. Ja realitzat. S’ha desenvolupat amb el CREAF per diferenciar els boscos de l’inventari de 2008 que es volen deixar a evolució natural dels boscos que requeriran una silvicultura modèlica per mantenir en estat òptim la seva singularitat cultural, silvícola, etc.
 • Creació de la Xarxa i Reserves de Boscos d’evolució Natural que es deixaran únicament i exclusivament a la seva pròpia evolució natural. Aquesta xarxa la formaran els boscos de l’inventari de 2008 classificats recentment com a boscos d’evolució natural més altres boscos que no es van incloure l’any 2008, molts d’ells en espais ja protegits o en rodals protectors de plans de gestió forestal vigents. Es pretén una bona representativitat dels principals hàbitats forestals del país.

Informe sobre el grau de compliment de la moció 83/X del Parlament de Catalunya.

Switch to mobile version